SFS 2008:559 Förordning om ändring i förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv

080559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:183) om
Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:183) om Värmlands-

arkivs uppgifter som landsarkiv ska ha följande lydelse.

4 §

1

Bestämmelserna i 11�15, 37�39 och 41 §§ förordningen (2007:1179)

med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på Värm-
landsarkiv.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:732.

SFS 2008:559

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008