SFS 2008:560 Förordning om varningstext på magnetleksaker

080560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om varningstext på magnetleksaker;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut 2008/329/

EG av den 21 april 2008 om skyldighet för medlemsstaterna att se till att
magnetleksaker som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden är försedda
med en varningstext om de hälso- och säkerhetsrisker de utgör.

1

2 §

Magnetleksaker

är produkter eller material som

1. innehåller eller består av en eller flera magneter eller en eller flera mag-

netiska delar som ryms helt och hållet i den smådelscylinder som definieras i
den svenska standarden SS-EN 71-1:2005+A4:2007, utgåva 1, och

2. är utformade eller klart avsedda som leksaker för barn under 14 år.
De magneter och magnetiska delar som avses är sådana som är lösa eller

som kan lossna från leksaken under normal eller förutsebar användning av
barn, även om de är inneslutna, infällda eller på annat sätt infattade i lek-
saken.

Utsläppande på marknaden

är tillhandahållande för första gången av en

magnetleksak på marknaden.

Tillhandahållande på marknaden

är varje utbud av en produkt för distri-

bution, förbrukning eller användning på marknaden i samband med kom-
mersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

Tillbakadragande från marknaden

är åtgärder för att förhindra att produk-

ten distribueras, exponeras eller bjuds ut.

3 §

En magnetleksak som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden ska

vara försedd med varningstext enligt bilagan till denna förordning.

4 §

Varningstext enligt 3 § ska vara väl synlig och lätt läsbar samt place-

rad på förpackningen eller fäst vid magnetleksaken på ett sådant framträ-
dande sätt att konsumenten ser den vid köpet.

5 §

En magnetleksak som saknar varningstext enligt kraven i denna för-

ordning får inte släppas ut eller tillhandahållas på marknaden.

1

EUT L 114, 26.4.2008, s. 90 (Celex 32008D0329).

SFS 2008:560

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:560

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6 §

Om en magnetleksak har släppts ut eller tillhandahållits i strid med

kraven i denna förordning ska varan dras tillbaka från marknaden och kon-
sumenterna informeras om riskerna på lämpligt sätt.

7 §

Av 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) följer att Konsumentverket

får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
bestämmelserna i denna förordning ska följas.

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

Bilaga

Varningstext på magnetleksaker

Varningstext enligt 3 § ska vara avfattad på svenska och ha följande eller an-
nan likvärdig lydelse: ⬝Varning! Denna leksak innehåller magneter eller
magnetiska delar. Magneter som fastnar vid varandra eller vid ett metallföre-
mål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. Uppsök ome-
delbart läkare om någon har svalt eller andats in magneter.⬝