SFS 2008:563 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

080563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om föräldraledighetslagen

(1995:584)

dels

att 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 §, samt närmast före 9 §

en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

2

Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn

m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under

förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel le-
dighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre
fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (del-
ledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan
föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m.m., 8 §).

6. Hel ledighet eller ledighet i form av förkortning av normal arbetstid

med hälften för en förälder till ett barn för vilket lämnas helt vårdnadsbidrag
(ledighet med vårdnadsbidrag, 9 §).

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga ar-

betstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18�
21 §§.

1

Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240.

2

Senaste lydelse 2006:442.

SFS 2008:563

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

2*

SFS 2008:563�577

background image

2

SFS 2008:563

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Ledighet med vårdnadsbidrag

9 §

3

En förälder har rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbets-

tid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag enligt 8 § lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag lämnas för barnet.

13 §

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7

eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighe-
tens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med
sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet med tillfällig föräld-

rapenning enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka
före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller
dock inte någon anmälningstid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3

Tidigare 9 § upphävd genom 2006:442.