SFS 2008:564 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

080564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 § lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd ska ha följande lydelse.

11 §

2

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägnings-

tid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
� två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren

är minst två år men kortare än fyra år,

� tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år

men kortare än sex år,

� fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år

men kortare än åtta år,

� fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år

men kortare än tio år, och

� sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig

enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbets-
brist, börjar uppsägningstiden löpa

� när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
� när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan

om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LOTTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240.

2

Senaste lydelse 2007:389.

SFS 2008:564

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008