SFS 2008:566 Förordning om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus

080566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud
mot export av snus;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1266) om förbud

mot export av snus

dels

att i bilagan ordet ⬝exportförbud⬝ ska bytas ut mot ⬝utförselförbud⬝,

dels

att rubriken till förordningen och 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning om förbud mot utförsel av snus

1 §

1

Varor som anges i bilagan får inte föras ut till ett annat land inom

Europeiska unionen.

Förbudet gäller inte varor som resande för med sig och som är avsedda för

deras personliga bruk eller som gåva för personligt bruk. Detsamma gäller
varor som tillhandahålls till resande för personligt bruk eller som gåva för
personligt bruk innan resande når fram till ett annat land inom Europeiska
unionen och orten för avresa är belägen i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 1994:1968.

SFS 2008:566

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008