SFS 2008:568 Lag om Diskrimineringsombudsmannen

080568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Diskrimineringsombudsmannen;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av dis-

krimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har sam-

band med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjlighe-

ter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.

2 §

Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt med-

verka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättig-
heter.

3 §

Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsom-

råde

� informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter,

företag, enskilda och organisationer,

� följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internatio-

nella organisationer,

� följa forsknings- och utvecklingsarbete,
� hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som

kan motverka diskriminering, och

� ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 då lagen (1999:131) om Om-

budsmannen mot etnisk diskriminering och lagen (1994:749) om Handi-
kappombudsmannen ska upphöra att gälla.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

SFS 2008:568

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:568

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)