SFS 2008:571 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

080571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)

2

dels

att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 14 a kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

3

För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av

förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skol-
former, nämligen särskola, specialskola och sameskola.

Förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan

och sameskolan bildar

det offentliga skolväsendet för barn och ungdom

.

Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmänna
för dem som till följd av sjukdom eller av annat skäl inte kan delta i skolar-
betet inom det offentliga skolväsendet.

Det allmänna anordnar också pedagogisk verksamhet i form av förskole-

verksamhet och skolbarnsomsorg. För dessa verksamheter gäller i denna lag
endast 1 kap. 2 a och 2 b §§, 2 a kap., 14 a kap. samt 15 kap. 5 och 11 §§.

14 a kap. �&tgärder mot kränkande behandling

�ndamål och tillämpningsområde

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande

behandling av barn och elever.

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt

denna lag.

Diskriminering

2 §

Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med

verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 2008:317.

SFS 2008:571

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:571

Definitioner

3 §

I detta kapitel avses med

elev

: den som utbildas eller söker utbildning enligt denna lag,

barn

: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarns-

omsorg enligt denna lag,

personal

: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag,

huvudman

: den som är huvudman för verksamhet enligt denna lag,

kränkande behandling

: ett uppträdande som utan att vara diskriminering

enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs
värdighet.

Tvingande bestämmelser

4 §

Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt detta kapitel är utan

verkan.

Ansvar för personalen

5 §

Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som

anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdra-
get.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 §

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verk-

samhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling
av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 §

Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

�&rlig plan

8 §

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en över-

sikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka
av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kom-
mande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 §

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för

kränkande behandling.

background image

3

SFS 2008:571

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 §

Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller

en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring
de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Förbud mot repressalier

11 §

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev

för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning
enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med ka-
pitlet.

Skadestånd

12 §

Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter en-

ligt 7�11 §§ ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven
för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsa-
kats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressa-
lier utgår dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned

eller helt falla bort.

Tillsyn

13 §

Statens skolinspektion ska se till att detta kapitel följs.

Huvudmannen och rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunk-

tion i verksamheten är skyldiga att på uppmaning av Statens skolinspektion
lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten som kan vara av bety-
delse för tillsynen.

Rättegången

14 §

Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestäm-

melserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om sa-
ken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rätte-

gångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att
få tvisten prövad.

Bevisbörda

15 §

Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande

behandling enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som
ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling,
är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behand-
ling eller repressalier inte har förekommit.

background image

4

SFS 2008:571

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Rätt att föra talan m.m.

16 §

I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion

som part föra talan för ett barn eller en elev som medger det. När Statens
skolinspektion för sådan talan får myndigheten i samma rättegång också föra
annan talan för barnet eller eleven om han eller hon medger det. För barn un-
der 18 år som inte har ingått äktenskap krävs vårdnadshavarens eller vård-
nadshavarnas medgivande.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken

Statens skolinspektion för talan enligt detta kapitel såvitt gäller jävsförhål-
lande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör under sannings-
försäkran och andra frågor som rör bevisningen.

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Statens skol-

inspektion inte väcka talan för barnet eller eleven om samma sak.

17 §

Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett

barn eller en elev får överklagas av barnet eller eleven, om det får överkla-
gas av myndigheten.

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga

kraft får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven
eller Statens skolinspektion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)