SFS 2008:572 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

080572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 25

§ föräldraledighetslagen

(1995:584) ska ha följande lydelse.

25 §

2

I en tvist enligt 16 eller 17 § får Diskrimineringsombudsmannen föra

talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid Arbets-
domstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den en-
skilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får
dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om ta-

lan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Be-
stämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställ-
ning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2006:442.

SFS 2008:572

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008