SFS 2008:573 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

080573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 10 §§ lagen (1999:678) om

utstationering av arbetstagare ska ha följande lydelse.

5 §

2

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

– 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27–29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

– 2 §, 4 § första stycket och 16–22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
– 2–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, samt

– 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1–4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimi-

neringslagen (2008:567).

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, ar-
betsmiljölagen (1977:1160), lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flyg-
personal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid inter-
nationell järnvägstrafik samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyr-
ning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmed-
ling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra styckena
hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är för-
månligare för arbetstagaren.

10 §

3

Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

– 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,
– 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
– 6 kap. 2–5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevis-

börda, rätt att föra talan och preskription m.m.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit ut-

stationerad.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2008:477.

3

Senaste lydelse 2005:481.

SFS 2008:573

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:573

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)