SFS 2008:575 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

080575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1

kap. 5

a

§ högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

2

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser om att hög-

skolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete
för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funk-
tionshinder för studenter och sökande till utbildningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2003:312.

SFS 2008:575

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008