SFS 2008:576 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

080576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 a § lagen (1993:792) om tillstånd

att utfärda vissa examina ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i fråga om ut-

bildning finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2001:1289.

SFS 2008:576

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008