SFS 2008:577 Lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

080577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:617) om behandling av
personuppgifter inom kriminalvården;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (2001:617) om behand-

ling av personuppgifter inom kriminalvården ska ha följande lydelse.

5 §

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som

är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexual-
liv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får uppgifterna

kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket, om det är ab-
solut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Personuppgifter enligt första stycket får inte användas som sökbegrepp

om inte regeringen har föreskrivit det. Sådana föreskrifter får meddelas en-
dast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 3.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

SFS 2008:577

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008