SFS 2008:578 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

080578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2007:951) med instruk-

tion för Post- och telestyrelsen

dels

att 3 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 3 § ska utgå,

dels

att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

Post- och telestyrelsen får genom upphandling

1. tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning har av sär-

skilda posttjänster, grundläggande betaltjänster och elektroniska kommuni-
kationstjänster,

2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter

och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden,

3. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och elektroniska kom-

munikationstjänster under höjd beredskap, och

4. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av elektronisk

kommunikation och posttjänster i fred.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

SFS 2008:578

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008