SFS 2008:580 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan

080580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för konkurrensbegränsande
avtal om viss taxisamverkan;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om gruppundantag från förbudet i

2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) för avtal som ingåtts på annat sätt än
muntligen mellan taxiföretag eller mellan en beställningscentral och taxi-
företag och som avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i
en beställningscentral eller på annat sätt. Bestämmelserna gäller dock endast
om avtalet ingåtts i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana
ekonomiska fördelar.

Bestämmelserna gäller i den mån undantag från förbudet i 2 kap. 1 § kon-

kurrenslagen inte följer av 2 kap. 5 § samma lag.

2 §

Med

taxiföretag

avses i denna lag företag som tillhandahåller eller ut-

för taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

Med

beställningscentral

avses en gemensam eller fristående funktion som

tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag.
Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed.

3 §

Undantag gäller för gemensam inköpsverksamhet och skydd av affärs-

hemligheter.

4 §

Undantag gäller även för förfaranden som avser

1. gemensam marknadsföring i form av annonsering och annan reklam,

marknadsprofil eller liknande, samt samarbete om priset för tjänsten som
den gemensamma marknadsföringen avser,

2. uppsägningstid för anslutet taxiföretag, om tiden inte överstiger sex

månader från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk förening,
villkor att uppsägning inte får göras förrän efter viss tid från inträdet om
tiden inte uppgår till sex månader eller mer,

3. skyldighet för anslutet taxiföretag att utföra köruppdrag och ställa bilar

till förfogande i enlighet med fastställd servicenivå,

4. skyldighet för anslutet taxiföretag att under avtalstiden inte konkurrera

med den gemensamma transportverksamheten, och

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:580

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:580

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5. skyldighet för anslutet taxiföretag att överlåta sina affärsförbindelser,

inklusive rätten att fastställa priset till kund, till beställningscentralen.

Undantag enligt första stycket gäller endast om
1. de där angivna förfarandena är påkallade för att uppnå syftet med den

gemensamma transportverksamheten, och

2. de samverkande taxiföretagen under ett räkenskapsår, och beräknat för

hela den perioden, svarar för högst 35 procent av marknaden för de tjänster
som avtalet avser.

5 §

Undantagen enligt 3 och 4 §§ gäller endast under förutsättning att av-

talen uppfyller förutsättningarna för undantag enligt 2 kap. 2 § konkurrens-
lagen (2008:579).

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är
undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undan-
taget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrens-
lagen.

6 §

Uppfylls inte villkor som föreskrivits i 4 eller 5 § för att undantag ska

gälla för ett visst förfarande, upphör undantaget att gälla endast i fråga om
detta förfarande.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)