SFS 2008:581 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

080581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för vertikala
konkurrensbegränsande avtal;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag

vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma i olika led i en produktions-
eller distributionskedja, och som avser villkoren för parternas inköp, försälj-
ning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala avtal).

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana vertikala avtal

vilka innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och som
omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i
samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana
grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 §
konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undan-
taget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrens-
lagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av arti-
kel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaran-
den

2

på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6�8 samt 12 och

13. Dock ska i artikel 1 c) ⬝gemenskapen⬝ ersättas med ⬝Sverige⬝ samt i ar-
tikel 1 g) ⬝artikel 81.1 i fördraget⬝ och i artikel 2.2 ⬝artikel 81⬝ ersättas med
⬝2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)⬝. Vidare ska hänvisningar till un-
dantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 336, 22.12.1999, s. 21 (Celex 31999R2790).

SFS 2008:581

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:581

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)