SFS 2008:582 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal

080582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om gruppundantag f�r konkurrensbegr�nsande <br/>specialiseringsavtal;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag till�mpas p� f�ljande avtal som ing�s mellan tv� eller flera</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�retag (avtalsparterna) om villkoren f�r deras produktspecialisering (speci-<br/>aliseringsavtal):</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Avtal om ensidig specialisering, varigenom den ena avtalsparten �tar</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">sig att upph�ra med eller avst� fr�n tillverkning av vissa produkter och att<br/>k�pa dessa av ett konkurrerande f�retag, medan det sistn�mnda f�retaget<br/>�tar sig att tillverka och leverera produkterna i fr�ga.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Avtal om �msesidig specialisering, varigenom tv� eller flera avtalspar-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ter �msesidigt �tar sig att upph�ra med eller avst� fr�n tillverkning av vissa<br/>olika produkter och att i st�llet k�pa dessa fr�n de andra avtalsparterna som<br/>�tar sig att leverera dem.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. Avtal om gemensam produktion, varigenom tv� eller flera avtalsparter</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�tar sig att gemensamt tillverka vissa produkter.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelsen i 1 kap. 6 � konkurrenslagen (2008:579) ska �ven till�m-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">pas p� avtal enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Under de villkor som f�ljer av 3 � g�ller f�r s�dana specialiseringsav-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tal vilka inneh�ller konkurrensbegr�nsningar som omfattas av 2 kap. 1 �<br/>konkurrenslagen (2008:579) undantag fr�n f�rbudet i samma paragraf mot<br/>s�dana avtal. Undantag g�ller dock endast f�r s�dana grupper av avtal som<br/>uppfyller f�ruts�ttningarna f�r undantag i 2 kap. 2 � konkurrenslagen. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Av 2 kap. 3 � konkurrenslagen f�ljer att Konkurrensverket kan besluta att</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ett enskilt avtal, som till f�ljd av ett gruppundantag enligt denna lag �r un-<br/>dantaget fr�n f�rbudet i 2 kap. 1 � samma lag, inte ska omfattas av undanta-<br/>get om avtalet har f�ljder som �r of�renliga med 2 kap. 2 � konkurrenslagen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om avtalen till�mpas best�mmelserna i kommissionens f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ning (EG) nr 2658/2000 av den 29 november 2000 om till�mpning av artikel<br/>81.3 i f�rdraget p� grupper av specialiseringsavtal</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft11"> p� motsvarande s�tt, med</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">undantag av artiklarna 1.1 samt 79. Dock ska i artikel 35 artikel 1 bytas<br/>mot 2 � i f�rening med 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT L 304, 5.12.2000, s. 3 (Celex 32000R2658).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:582</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:582</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">MAUD OLOFSSON<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om gruppundantag f�r konkurrensbegr�nsande
specialiseringsavtal;

utf�rdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Denna lag till�mpas p� f�ljande avtal som ing�s mellan tv� eller flera

f�retag (avtalsparterna) om villkoren f�r deras produktspecialisering (speci-
aliseringsavtal):

1. Avtal om ensidig specialisering, varigenom den ena avtalsparten �tar

sig att upph�ra med eller avst� fr�n tillverkning av vissa produkter och att
k�pa dessa av ett konkurrerande f�retag, medan det sistn�mnda f�retaget
�tar sig att tillverka och leverera produkterna i fr�ga.

2. Avtal om �msesidig specialisering, varigenom tv� eller flera avtalspar-

ter �msesidigt �tar sig att upph�ra med eller avst� fr�n tillverkning av vissa
olika produkter och att i st�llet k�pa dessa fr�n de andra avtalsparterna som
�tar sig att leverera dem.

3. Avtal om gemensam produktion, varigenom tv� eller flera avtalsparter

�tar sig att gemensamt tillverka vissa produkter.

Best�mmelsen i 1 kap. 6 � konkurrenslagen (2008:579) ska �ven till�m-

pas p� avtal enligt denna lag.

2 �

Under de villkor som f�ljer av 3 � g�ller f�r s�dana specialiseringsav-

tal vilka inneh�ller konkurrensbegr�nsningar som omfattas av 2 kap. 1 �
konkurrenslagen (2008:579) undantag fr�n f�rbudet i samma paragraf mot
s�dana avtal. Undantag g�ller dock endast f�r s�dana grupper av avtal som
uppfyller f�ruts�ttningarna f�r undantag i 2 kap. 2 � konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 � konkurrenslagen f�ljer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till f�ljd av ett gruppundantag enligt denna lag �r un-
dantaget fr�n f�rbudet i 2 kap. 1 � samma lag, inte ska omfattas av undanta-
get om avtalet har f�ljder som �r of�renliga med 2 kap. 2 � konkurrenslagen.

3 �

I fr�ga om avtalen till�mpas best�mmelserna i kommissionens f�rord-

ning (EG) nr 2658/2000 av den 29 november 2000 om till�mpning av artikel
81.3 i f�rdraget p� grupper av specialiseringsavtal

2

p� motsvarande s�tt, med

undantag av artiklarna 1.1 samt 79. Dock ska i artikel 35 artikel 1 bytas
mot 2 � i f�rening med 1 �.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 304, 5.12.2000, s. 3 (Celex 32000R2658).

SFS 2008:582

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:582

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(N�ringsdepartementet)

;