SFS 2008:583 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling

080583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för konkurrensbegränsande
avtal om forskning och utveckling;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag

(avtalsparterna) om villkoren för hur de ska bedriva

1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder och

gemensamt utnyttjande av forsknings- och utvecklingsresultaten,

2. gemensamt utnyttjande av resultaten av sådan forskning och utveckling

avseende produkter eller metoder som bedrivits gemensamt inom ramen för
ett tidigare ingånget avtal mellan samma parter, eller

3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder utan

gemensamt utnyttjande av resultaten.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om forskning

och utveckling vilka innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma
paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper
av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkur-
renslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undan-
taget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrens-
lagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om tillämpning av artikel
81.3 i fördraget på grupper av avtal om forskning och utveckling

2

på mot-

svarande sätt, med undantag av artiklarna 1.1, 4.2 samt 7�9. Dock ska i arti-
kel 3�5 ⬝artikel 1⬝ bytas mot ⬝2 § i förening med 1 §⬝. Vidare ska i artikel
5.1 e, g och i�j uttrycken ⬝på den inre marknaden⬝ och ⬝inom den inre mark-
naden⬝ ersättas med ⬝i landet⬝ samt i punkt j ⬝gemenskapen⬝ ersättas med

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 304, 5.12.2000, s. 7 (Celex 32000R2659).

SFS 2008:583

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

2

SFS 2008:578�644

background image

2

SFS 2008:583

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

⬝landet⬝. Slutligen ska i artikel 4.1 ⬝Om de deltagande företagen inte är kon-
kurrerande företag, ska undantag enligt artikel 1⬝ ersättas med ⬝Undantaget
enligt artikel 1 ska⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)