SFS 2008:583 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling

080583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om gruppundantag f�r konkurrensbegr�nsande <br/>avtal om forskning och utveckling;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag till�mpas p� avtal som ing�s mellan tv� eller flera f�retag</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(avtalsparterna) om villkoren f�r hur de ska bedriva</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder och</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gemensamt utnyttjande av forsknings- och utvecklingsresultaten,</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. gemensamt utnyttjande av resultaten av s�dan forskning och utveckling</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">avseende produkter eller metoder som bedrivits gemensamt inom ramen f�r<br/>ett tidigare ing�nget avtal mellan samma parter, eller</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder utan</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gemensamt utnyttjande av resultaten.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelsen i 1 kap. 6 � konkurrenslagen (2008:579) ska �ven till�m-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">pas p� avtal enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Under de villkor som f�ljer av 3 � g�ller f�r s�dana avtal om forskning</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">och utveckling vilka inneh�ller konkurrensbegr�nsningar som omfattas av<br/>2 kap. 1 � konkurrenslagen (2008:579) undantag fr�n f�rbudet i samma<br/>paragraf mot s�dana avtal. Undantag g�ller dock endast f�r s�dana grupper<br/>av avtal som uppfyller f�ruts�ttningarna f�r undantag i 2 kap. 2 � konkur-<br/>renslagen. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Av 2 kap. 3 � konkurrenslagen f�ljer att Konkurrensverket kan besluta att</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ett enskilt avtal, som till f�ljd av ett gruppundantag enligt denna lag �r un-<br/>dantaget fr�n f�rbudet i 2 kap. 1 � samma lag, inte ska omfattas av undan-<br/>taget om avtalet har f�ljder som �r of�renliga med 2 kap. 2 � konkurrens-<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om avtalen till�mpas best�mmelserna i kommissionens f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om till�mpning av artikel<br/>81.3 i f�rdraget p� grupper av avtal om forskning och utveckling</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft11"> p� mot-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">svarande s�tt, med undantag av artiklarna 1.1, 4.2 samt 79. Dock ska i arti-<br/>kel 35 artikel 1 bytas mot 2 � i f�rening med 1 �. Vidare ska i artikel<br/>5.1 e, g och ij uttrycken p� den inre marknaden och inom den inre mark-<br/>naden ers�ttas med i landet samt i punkt j gemenskapen ers�ttas med</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT L 304, 5.12.2000, s. 7 (Celex 32000R2659).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:583</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2008</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>SFS 2008:578644</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:583</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">landet. Slutligen ska i artikel 4.1 Om de deltagande f�retagen inte �r kon-<br/>kurrerande f�retag, ska undantag enligt artikel 1 ers�ttas med Undantaget<br/>enligt artikel 1 ska.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">MAUD OLOFSSON<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om gruppundantag f�r konkurrensbegr�nsande
avtal om forskning och utveckling;

utf�rdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Denna lag till�mpas p� avtal som ing�s mellan tv� eller flera f�retag

(avtalsparterna) om villkoren f�r hur de ska bedriva

1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder och

gemensamt utnyttjande av forsknings- och utvecklingsresultaten,

2. gemensamt utnyttjande av resultaten av s�dan forskning och utveckling

avseende produkter eller metoder som bedrivits gemensamt inom ramen f�r
ett tidigare ing�nget avtal mellan samma parter, eller

3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder utan

gemensamt utnyttjande av resultaten.

Best�mmelsen i 1 kap. 6 � konkurrenslagen (2008:579) ska �ven till�m-

pas p� avtal enligt denna lag.

2 �

Under de villkor som f�ljer av 3 � g�ller f�r s�dana avtal om forskning

och utveckling vilka inneh�ller konkurrensbegr�nsningar som omfattas av
2 kap. 1 � konkurrenslagen (2008:579) undantag fr�n f�rbudet i samma
paragraf mot s�dana avtal. Undantag g�ller dock endast f�r s�dana grupper
av avtal som uppfyller f�ruts�ttningarna f�r undantag i 2 kap. 2 � konkur-
renslagen.

Av 2 kap. 3 � konkurrenslagen f�ljer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till f�ljd av ett gruppundantag enligt denna lag �r un-
dantaget fr�n f�rbudet i 2 kap. 1 � samma lag, inte ska omfattas av undan-
taget om avtalet har f�ljder som �r of�renliga med 2 kap. 2 � konkurrens-
lagen.

3 �

I fr�ga om avtalen till�mpas best�mmelserna i kommissionens f�rord-

ning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om till�mpning av artikel
81.3 i f�rdraget p� grupper av avtal om forskning och utveckling

2

p� mot-

svarande s�tt, med undantag av artiklarna 1.1, 4.2 samt 79. Dock ska i arti-
kel 35 artikel 1 bytas mot 2 � i f�rening med 1 �. Vidare ska i artikel
5.1 e, g och ij uttrycken p� den inre marknaden och inom den inre mark-
naden ers�ttas med i landet samt i punkt j gemenskapen ers�ttas med

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 304, 5.12.2000, s. 7 (Celex 32000R2659).

SFS 2008:583

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2008

2

SFS 2008:578644

background image

2

SFS 2008:583

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

landet. Slutligen ska i artikel 4.1 Om de deltagande f�retagen inte �r kon-
kurrerande f�retag, ska undantag enligt artikel 1 ers�ttas med Undantaget
enligt artikel 1 ska.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(N�ringsdepartementet)

;