SFS 2008:584 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

080584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för vertikala
konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser villkoren för par-

ternas inköp, försäljning eller återförsäljning av nya motorfordon, reservde-
lar för motorfordon eller reparations- och underhållstjänster för motorfor-
don.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal som avses i

1 § vilka innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och
som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från för-
budet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för
sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i
2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undanta-
get om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel
81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden
inom motorfordonssektorn

2

på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna

2.1, 6 och 7 samt 10�12. Dock ska i artikel 1.1 d ⬝artikel 81.1 i fördraget⬝
och i artikel 2.2 a ⬝artikel 81⬝ ersättas med ⬝2 kap. 1 § konkurrenslagen
(2008:579)⬝ samt i artikel 1.1 e ⬝den gemensamma marknaden⬝ ersättas med
⬝Sverige⬝. Vidare ska hänvisningar till undantaget avse 2 § i förening med
1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 203, 1.8.2002, s. 30 (Celex 32002R1400).

SFS 2008:584

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:584

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)