SFS 2008:585 Lag om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

080585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om gruppundantag f�r vissa <br/>konkurrensbegr�nsande avtal inom <br/>f�rs�kringssektorn;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag till�mpas p� avtal som ing�s mellan tv� eller flera f�retag</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">inom f�rs�kringssektorn i f�ljande avseenden:</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Att gemensamt utarbeta och sprida<br/> ber�kningar av genomsnittskostnaden f�r att i det f�rflutna t�cka en viss</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">risk,</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> d�dlighetstabeller samt tabeller �ver sjukdoms-, olycks- och invalid-</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">frekvenser i samband med f�rs�kringar som inneh�ller ett sparmoment.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Att gemensamt genomf�ra unders�kningar om de sannolika effekterna</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">av allm�nna omst�ndigheter utanf�r de ber�rda f�retagen, antingen om frek-<br/>vensen eller storleken p� framtida f�rs�kringsfall f�r en viss risk eller risk-<br/>kategori eller om l�nsamheten f�r olika typer av investeringar samt sprida<br/>resultaten av dessa unders�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande standardvillkor f�r</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">direktf�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande modeller som beskri-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ver avkastningen fr�n ett f�rs�kringsavtal som omfattar ett sparmoment.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. Att bilda och driva grupper av f�rs�kringsf�retag eller grupper av f�r-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">s�krings- och �terf�rs�kringsf�retag f�r gemensam t�ckning av en viss risk-<br/>kategori i form av samf�rs�kring eller sam�terf�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">6. Att utarbeta, erk�nna och sprida<br/> tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer f�r s�dana s�kerhetsan-</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ordningar f�r vilka det p� gemenskapsniv� inte finns specifikationer, klassi-<br/>fikationssystem, regler, f�rfaranden eller riktlinjer, harmoniserade i enlighet<br/>med gemenskapslagstiftningen om fri r�rlighet f�r varor, eller f�rfaranden<br/>f�r att bed�ma om s�kerhetsanordningarna uppfyller specifikationerna, reg-<br/>lerna eller riktlinjerna f�r att godk�nna dessa anordningar,</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer f�r installation och under-</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">h�ll av s�kerhetsanordningar, och f�rfaranden f�r att bed�ma om f�retag<br/>som installerar och underh�ller s�kerhetsanordningar uppfyller s�dana spe-<br/>cifikationer, regler och riktlinjer f�r att godk�nna dessa f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:585</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:585</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelsen i 1 kap. 6 � konkurrenslagen (2008:579) ska �ven till�m-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">pas p� avtal enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Under de villkor som f�ljer av 3 � g�ller f�r s�dana avtal som avses i</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">1 � vilka inneh�ller konkurrensbegr�nsningar och som omfattas av 2 kap.<br/>1 � konkurrenslagen (2008:579) undantag fr�n f�rbudet i samma paragraf<br/>mot s�dana avtal. Undantag g�ller dock endast f�r s�dana grupper av avtal<br/>som uppfyller f�ruts�ttningarna f�r undantag i 2 kap. 2 � konkurrenslagen. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Av 2 kap. 3 � konkurrenslagen f�ljer att Konkurrensverket kan besluta att</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ett enskilt avtal, som till f�ljd av ett gruppundantag enligt denna lag �r un-<br/>dantaget fr�n f�rbudet i 2 kap. 1 � samma lag, inte ska omfattas av undanta-<br/>get om avtalet har f�ljder som �r of�renliga med 2 kap. 2 � konkurrenslagen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om avtalen till�mpas best�mmelserna i kommissionens f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om till�mpningen av artikel<br/>81.3 i f�rdraget p� vissa grupper av avtal, beslut och samordnade f�rfaran-<br/>den inom f�rs�kringssektorn</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft24">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft21"> p� motsvarande s�tt, med undantag av artik-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">larna 1 samt 1012. Dock ska h�nvisningar till undantaget i artikel 1 avse<br/>2 � i f�rening med 1 �, varvid den bokstavsbeteckning som anges i artikel 1<br/>ska avse motsvarande sifferbeteckning i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">MAUD OLOFSSON<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">EUT L 53, 28.2.2003, s. 8 (Celex 32003R0358).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om gruppundantag f�r vissa
konkurrensbegr�nsande avtal inom
f�rs�kringssektorn;

utf�rdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Denna lag till�mpas p� avtal som ing�s mellan tv� eller flera f�retag

inom f�rs�kringssektorn i f�ljande avseenden:

1. Att gemensamt utarbeta och sprida
 ber�kningar av genomsnittskostnaden f�r att i det f�rflutna t�cka en viss

risk,

 d�dlighetstabeller samt tabeller �ver sjukdoms-, olycks- och invalid-

frekvenser i samband med f�rs�kringar som inneh�ller ett sparmoment.

2. Att gemensamt genomf�ra unders�kningar om de sannolika effekterna

av allm�nna omst�ndigheter utanf�r de ber�rda f�retagen, antingen om frek-
vensen eller storleken p� framtida f�rs�kringsfall f�r en viss risk eller risk-
kategori eller om l�nsamheten f�r olika typer av investeringar samt sprida
resultaten av dessa unders�kningar.

3. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande standardvillkor f�r

direktf�rs�kring.

4. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande modeller som beskri-

ver avkastningen fr�n ett f�rs�kringsavtal som omfattar ett sparmoment.

5. Att bilda och driva grupper av f�rs�kringsf�retag eller grupper av f�r-

s�krings- och �terf�rs�kringsf�retag f�r gemensam t�ckning av en viss risk-
kategori i form av samf�rs�kring eller sam�terf�rs�kring.

6. Att utarbeta, erk�nna och sprida
 tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer f�r s�dana s�kerhetsan-

ordningar f�r vilka det p� gemenskapsniv� inte finns specifikationer, klassi-
fikationssystem, regler, f�rfaranden eller riktlinjer, harmoniserade i enlighet
med gemenskapslagstiftningen om fri r�rlighet f�r varor, eller f�rfaranden
f�r att bed�ma om s�kerhetsanordningarna uppfyller specifikationerna, reg-
lerna eller riktlinjerna f�r att godk�nna dessa anordningar,

 tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer f�r installation och under-

h�ll av s�kerhetsanordningar, och f�rfaranden f�r att bed�ma om f�retag
som installerar och underh�ller s�kerhetsanordningar uppfyller s�dana spe-
cifikationer, regler och riktlinjer f�r att godk�nna dessa f�retag.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:585

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:585

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Best�mmelsen i 1 kap. 6 � konkurrenslagen (2008:579) ska �ven till�m-

pas p� avtal enligt denna lag.

2 �

Under de villkor som f�ljer av 3 � g�ller f�r s�dana avtal som avses i

1 � vilka inneh�ller konkurrensbegr�nsningar och som omfattas av 2 kap.
1 � konkurrenslagen (2008:579) undantag fr�n f�rbudet i samma paragraf
mot s�dana avtal. Undantag g�ller dock endast f�r s�dana grupper av avtal
som uppfyller f�ruts�ttningarna f�r undantag i 2 kap. 2 � konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 � konkurrenslagen f�ljer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till f�ljd av ett gruppundantag enligt denna lag �r un-
dantaget fr�n f�rbudet i 2 kap. 1 � samma lag, inte ska omfattas av undanta-
get om avtalet har f�ljder som �r of�renliga med 2 kap. 2 � konkurrenslagen.

3 �

I fr�ga om avtalen till�mpas best�mmelserna i kommissionens f�rord-

ning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om till�mpningen av artikel
81.3 i f�rdraget p� vissa grupper av avtal, beslut och samordnade f�rfaran-
den inom f�rs�kringssektorn

2

p� motsvarande s�tt, med undantag av artik-

larna 1 samt 1012. Dock ska h�nvisningar till undantaget i artikel 1 avse
2 � i f�rening med 1 �, varvid den bokstavsbeteckning som anges i artikel 1
ska avse motsvarande sifferbeteckning i 1 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(N�ringsdepartementet)

2

EUT L 53, 28.2.2003, s. 8 (Celex 32003R0358).

;