SFS 2008:585 Lag om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

080585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för vissa
konkurrensbegränsande avtal inom
försäkringssektorn;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag

inom försäkringssektorn i följande avseenden:

1. Att gemensamt utarbeta och sprida
� beräkningar av genomsnittskostnaden för att i det förflutna täcka en viss

risk,

� dödlighetstabeller samt tabeller över sjukdoms-, olycks- och invalid-

frekvenser i samband med försäkringar som innehåller ett sparmoment.

2. Att gemensamt genomföra undersökningar om de sannolika effekterna

av allmänna omständigheter utanför de berörda företagen, antingen om frek-
vensen eller storleken på framtida försäkringsfall för en viss risk eller risk-
kategori eller om lönsamheten för olika typer av investeringar samt sprida
resultaten av dessa undersökningar.

3. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande standardvillkor för

direktförsäkring.

4. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande modeller som beskri-

ver avkastningen från ett försäkringsavtal som omfattar ett sparmoment.

5. Att bilda och driva grupper av försäkringsföretag eller grupper av för-

säkrings- och återförsäkringsföretag för gemensam täckning av en viss risk-
kategori i form av samförsäkring eller samåterförsäkring.

6. Att utarbeta, erkänna och sprida
� tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer för sådana säkerhetsan-

ordningar för vilka det på gemenskapsnivå inte finns specifikationer, klassi-
fikationssystem, regler, förfaranden eller riktlinjer, harmoniserade i enlighet
med gemenskapslagstiftningen om fri rörlighet för varor, eller förfaranden
för att bedöma om säkerhetsanordningarna uppfyller specifikationerna, reg-
lerna eller riktlinjerna för att godkänna dessa anordningar,

� tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer för installation och under-

håll av säkerhetsanordningar, och förfaranden för att bedöma om företag
som installerar och underhåller säkerhetsanordningar uppfyller sådana spe-
cifikationer, regler och riktlinjer för att godkänna dessa företag.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:585

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:585

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal som avses i

1 § vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas av 2 kap.
1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf
mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal
som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undanta-
get om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om tillämpningen av artikel
81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaran-
den inom försäkringssektorn

2

på motsvarande sätt, med undantag av artik-

larna 1 samt 10�12. Dock ska hänvisningar till undantaget i artikel 1 avse
2 § i förening med 1 §, varvid den bokstavsbeteckning som anges i artikel 1
ska avse motsvarande sifferbeteckning i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

2

EUT L 53, 28.2.2003, s. 8 (Celex 32003R0358).