SFS 2008:587 Lag om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

080587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande
mot otillbörligt beteende vid upphandling;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1994:615) om ingripande

mot otillbörligt beteende vid upphandling

2

ska upphöra att gälla vid ut-

gången av oktober 2008. Lagen gäller dock fortfarande för ärenden som an-
hängiggjorts vid Marknadsdomstolen före nämnda tidpunkt.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:1098.

SFS 2008:587

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008