SFS 2008:588 Lag om ändring i utsökningsbalken

080588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 1 och 14 §§ samt rubriken

närmast före 3 kap. 14 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel

äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,
2. förlikning som är stadfäst av domstol,
3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller

godkänt avgiftsföreläggande,

4. skiljedom,
5. förbindelse angående underhållsbidrag,
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verk-

ställas,

7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkstäl-

lighet, och

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföre-

läggande eller handräckning.

Vad som i balken sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämpliga

delar även domstols utslag eller beslut samt Kronofogdemyndighetens ut-
slag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

Strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot och
avgiftsföreläggande

14 §

Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordningsbot

verkställs såsom lagakraftägande dom.

Första stycket gäller även för avgiftsföreläggande som har godkänts enligt

3 kap. 18 § konkurrenslagen (2008:579).

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse 2006:672.

SFS 2008:588

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:588

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)