SFS 2008:589 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

080589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (1970:417) om

marknadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. marknadsföringslagen (2008:486),
3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndig-

heter och konsumentorganisationer,

6. försäkringsavtalslagen (2005:104),
7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
9. luftfartslagen (1957:297), och
10. lagen (1986:436) om näringsförbud.
Bestämmelserna i 14�22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt kon-

kurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informa-
tionsskyldighet, luftfartslagen eller lagen om näringsförbud. I mål enligt
marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchise-
givares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller
bestämmelserna i dessa lagar.

9 §

3

Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra leda-

möter är närvarande.

Ordföranden får ensam på domstolens vägnar
1. vidta förberedande åtgärder,
2. meddela beslut om avskrivning,
3. besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de förutsättningar

som anges i 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken,

4. avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om interimistiskt

förbud eller åläggande utan att motparten getts tillfälle att yttra sig, och

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse 2008:490.

3

Senaste lydelse 1999:115.

SFS 2008:589

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:589

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5. meddela prövningstillstånd under de förutsättningar som anges i 2 kap.

4 § tredje stycket rättegångsbalken.

Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på domsto-

lens vägnar vidta förberedande åtgärder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt be-

teende vid upphandling som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före
ikraftträdandet gäller 1 § första stycket 5 i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)