SFS 2008:590 Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

080590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen
av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och
statsstödsregler;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om till-

lämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstöds-
regler

2

dels

att 2 a, 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast efter 1 § och närmast före 2 a § ska utgå,

dels

att rubriken till lagen och 1 § ska ha följande lydelse.

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska
gemenskapernas statsstödsregler

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om tillämpningen av de regler om

statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller
här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av

2 a § 2000:1023
3 § 2005:597
4 § 2006:721.

3

Senaste lydelse 2004:410. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:590

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008