SFS 2008:591 Lag om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)

080591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av
begreppen jordbruks-, trädgårds- och
skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (2000:1025) om

innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i
konkurrenslagen (1993:20) och 1 § ska ha följande lydelse.

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-,
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

1 §

Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (2008:579) sådana

varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

2

som är upptagna i bilagan till denna lag.

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna

i kap. 6�8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana
varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2008:591

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008