SFS 2008:593 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 4 och 5 §§, 8 kap. 4 och

17 §§ samt 9 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

3

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkur-

rensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579)
eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemen-
skapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt
att uppgiften inte röjs.

5 §

4

Sekretess gäller i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av en

annan stat för uppgift som hänför sig till

1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579) eller
2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen,
om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att

uppgiften inte röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

8 kap.

4 §

5

Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består i tillsyn

och utredning för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forsknings-

resultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i af-

färsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myn-
dighetens verksamhet.

Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i första

stycket och som enbart hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning in-
för en anmälan enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579). När en

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2002:111.

4

Senaste lydelse 2002:591.

5

Senaste lydelse 2000:89.

SFS 2008:593

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:593

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket gäller i stället sekretess en-
ligt första stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

17 §

6

Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättsski-

pande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller en-
skilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att den som uppgif-
ten rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärenden enligt
3 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ konkurrenslagen (2008:579) gäller dock
sekretess för uppgift om sådana förhållanden redan om det kan antas att den
som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.

Första stycket tillämpas inte, om annan sekretessbestämmelse till skydd

för samma intresse är tillämplig på uppgiften och innebär att sekretess inte
ska gälla.

För uppgifter som avses i första stycket och som lämnas vid ett förhör en-

ligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller sekretess hos
domstol, om en part begär det och det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör lider skada.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

9 kap.

27 §

7

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av

överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel
81 eller 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, för an-
mälan eller annan utsaga från enskild, om det kan antas att den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför

sig till mål och ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1999:121.

7

Senaste lydelse 2002:591.