SFS 2008:594 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

080594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 15 a kap. 13 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713)

2

beteckningen ⬝konkurrenslagen (1993:20)⬝ ska bytas ut

mot beteckningen ⬝konkurrenslagen (2008:579)⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid ikraftträdandet

prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den
lagen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av 15 a kap. 13 § 2000:822.

SFS 2008:594

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008