SFS 2008:595 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

080595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § spar-

bankslagen (1987:619)

2

beteckningen ⬝konkurrenslagen (1993:20)⬝ ska

bytas ut mot beteckningen ⬝konkurrenslagen (2008:579)⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och ombildningar som

vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som för-
bjudits enligt den lagen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av

7 kap. 4 § 2000:819
8 kap. 5 § 2000:819.

SFS 2008:595

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008