SFS 2008:596 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

080596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 12 kap. 12 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar

2

beteckningen ⬝konkurrenslagen (1993:20)⬝ ska

bytas ut mot beteckningen ⬝konkurrenslagen (2008:579)⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid ikraftträdandet

prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den la-
gen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse av 12 kap. 12 § 2008:3.

SFS 2008:596

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008