SFS 2008:600 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

080600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 17 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

7 kap.

17 §

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §

konkurrenslagen (2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 §
samma lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Vad som sägs i 7 kap. 17 § ska även gälla för den som ålagts att betala

konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen
(1993:20).

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:600

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008