SFS 2008:604 Konkurrensförordning

080604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Konkurrensförordning;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om

� verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (2008:579),
� föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall,
� föreskrifter om underrättelse om vissa avgöranden, och
� föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet.

2 §

En anmälan till Konkurrensverket enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkur-

renslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

3 §

Konkurrensverket får

1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan an-

mälan som anges i 2 §, och

2. fastställa blanketter för anmälan.

4 §

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om till-

lämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

1

anges i

enskilda artiklar uppgifter som ankommer på en nationell konkurrensmyn-
dighet. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkur-
renslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt eller
Marknadsdomstolen är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den till-
lämpliga artikeln.

När det gäller sådana uppgifter som ankommer på en nationell konkur-

rensmyndighet enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar
motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrens-
myndighet.

5 §

Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i rådets för-

ordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företags-
koncentrationer

2

.

Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som ankommer på en medlems-

stat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

1

EGT L 1, 4.1.2003, s. 1 (Celex 32003R001).

2

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

SFS 2008:604

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:604

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6 §

När en allmän domstol eller Marknadsdomstolen meddelar en dom

eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-
fördraget, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag sändas till Kon-
kurrensverket.

7 §

Länsstyrelserna ska i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och

offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Länsstyrelserna ska därvid särskilt
1. informera om konkurrensfrågor,
2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på över-

trädelser av konkurrensbestämmelserna,

3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp

avregleringsåtgärder,

5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i

offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa,
samt

6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regio-

nala och lokala organ.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Genom förordningen upphävs
a) konkurrensförordningen (1993:173),
b) förordningen (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om

dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-
fördraget, och

c) förordningen (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets för-

ordning (EG) nr 1/2003.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)