SFS 2008:606 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

080606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 28 b och 28 f §§ försäkringsrörelseförord-

ningen (1982:790)

1

ska ha följande lydelse.

28 b §

2

Tillsammans med en ansökan enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrö-

relselagen (1982:713) om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska följande
handlingar ges in:

1. en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verk-

ställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrensla-
gen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 ja-
nuari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer

3

och att prövning av fusi-

onen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad

revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger
de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget, och

3. när en livförsäkring ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning

inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges
i 22 a § första stycket 2�4.

28 f §

4

Till ansökan enligt 15 a kap. 22 § ska det fogas en försäkran på he-

der och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att
fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt kon-
kurrenslagen eller den nämnda förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Sådan försäkran som avses i 28 b § och 28 f § ska anses omfatta även

en försäkran om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen
(1993:20) eller att prövning av fusionen inte pågår enligt den lagen.

1

Förordningen omtryckt 1995:1601.

2

Senaste lydelse 2005:561.

3

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

4

Senaste lydelse 2005:561.

SFS 2008:606

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:606

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)