SFS 2008:607 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

080607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i 13 § förordningen (1987:978) om ekono-

miska föreningar

1

beteckningen ⬝konkurrenslagen (1993:20)⬝ ska bytas ut

mot beteckningen ⬝konkurrenslagen (2008:579)⬝.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Sådan försäkran som avses i 13 § ska anses omfatta även en försäkran

om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att
prövning av fusionen inte pågår enligt den lagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 13 § 2008:104.

SFS 2008:607

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008