SFS 2008:608 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

080608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid

Kronofogdemyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Någon avgift tas inte ut, om

1. ansökan avvisas,
2. ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att

sökanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 §
första eller andra stycket,

3. målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är

försatt i konkurs eller har beviljats skuldsanering, eller

4. utmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen

(1987:672).

Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt 34 a § skogsvårds-

lagen (1979:429), 5 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska
gemenskapernas statsstödsregler eller 5 kap. 10 eller 17 § konkurrenslagen
(2008:579).

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1172.

SFS 2008:608

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008