SFS 2008:609 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

080609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels

att 2 kap. 5 a § och 3 kap. 23 § ska ha följande lydelse,

dels

att i 3 kap. 20 § beteckningen ⬝konkurrenslagen (1993:20)⬝ ska bytas

ut mot ⬝konkurrenslagen (2008:579)⬝.

2 kap.

5 a §

1

Till en ansökan enligt 10 kap. 20 § lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse om tillstånd att verkställa fusionsplan ska det fogas en
försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande
direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen
(2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari
2004 om kontroll av företagskoncentrationer

2

och att prövning av fusionen

inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

3 kap.

23 §

3

Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ombild-

ning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar
ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen har lagts

fram på stämman, och

3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser eller verk-

ställande direktörer om att ombildningen inte har förbjudits enligt konkur-
renslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av
ombildningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förord-
ningen.

1

Senaste lydelse 2005:966.

2

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

3

Senaste lydelse 2005:566.

SFS 2008:609

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:609

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Sådan försäkran som avses i 2 kap 5 a §, 3 kap. 20 § 3 och 23 § ska an-

ses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive ombildningen inte
har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusio-
nen respektive ombildningen inte pågår enligt den lagen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mats Walberg
(Finansdepartementet)