SFS 2008:610 Förordning om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559)

080610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 32 och 38 §§ aktiebolagsförordningen

(2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.

32 §

Till en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) ska

det fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller
verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkur-
renslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer

1

och att prövning av

fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

I 23 kap. 20 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar

som ska fogas till ansökan.

38 §

Till en ansökan enligt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska

fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verk-
ställande direktörer om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrens-
lagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av
delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

I 24 kap. 22 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar

som ska fogas till ansökan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Sådan försäkran som avses i 1 kap. 32 och 38 §§ ska anses omfatta

även en försäkran om att fusionen respektive delningen inte har förbjudits
enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen eller del-
ningen inte pågår enligt den lagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

SFS 2008:610

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008