SFS 2008:611 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

080611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 8 och 9 §§ förordningen (2007:1117) med

instruktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

3 §

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 16 kap. 7 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 16 kap.

9 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster,

3. lagen (1986:436) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
5. konkurrensförordningen (2008:604).

8 §

Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upp-

handlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områ-
dena vatten, energi, transporter och posttjänster, och

3. Europeiska gemenskapernas konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver

för sina uppgifter på konkurrensområdet.

9 §

Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och �&klagar-

myndigheten innan verket väcker talan om eller ansöker om näringsförbud
enligt 8 b § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:611

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008