SFS 2008:612 Förordning med instruktion för Statens skolverk

080612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolvä-

sendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen i den utsträckning något annat inte är föreskrivet. Skol-
verket har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av
andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §

Statens skolverk ska

1. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skol-

barnsomsorgen,

2. se över kursplaner och betygskriterier samt svara för nationella prov,
3. lägga fram de förslag för regeringen som Skolverkets uppgifter enligt

1 och 2 kan ge upphov till,

4. stödja kommuner och andra huvudmän i deras verksamhet så att de

uppnår nationellt fastställda mål och likvärdighet i utbildningen genom att

a) stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kom-

petensutveckling för personal,

b) svara för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning,

och

c) svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom prioriterade områ-

den,

5. administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller

särskilda beslut,

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken,

7. svara för den statliga rektorsutbildningen, och
8. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet både i och utan-

för Sverige.

3 §

Statens skolverk ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och � i den mån uppgiften inte ankommer
på Specialpedagogiska skolmyndigheten � inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

SFS 2008:612

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:612

2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksam-

hetsområde, och

3. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör

nyanlända personer.

Skolverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket 2 rap-

portera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda
med rådet om vilken rapportering som behövs.

4 §

Statens skolverk ska

1. följa upp de verksamheter som fått statliga stöd och bidrag,
2. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning

och utvärdering, och

3. svara för uppgifter som följer av konventionen med stadga för

Europaskolorna (S� 2002:60).

Samverkan

5 §

Statens skolverk ska samverka med Statens skolinspektion och Speci-

alpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handi-
kappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

6 §

Statens skolverk leds av en myndighetschef.

7 §

Vid Statens skolverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst

nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §

Generaldirektören är myndighetschef.

9 §

Vid Statens skolverk finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

10 §

Vid Statens skolverk ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §

Statens skolverk ska tillämpa internrevisionsförordningen

(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

12 §

Statens skolverk får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som

avses i 4 § första stycket 1�6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

background image

3

SFS 2008:612

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Genom förordningen

upphävs

1. förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum

för flexibelt lärande,

2. förordningen (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid

företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid
Nationellt centrum för flexibelt lärande,

3. förordningen (2001:14) om försöksverksamhet med validering av

yrkeskompetens,

4. förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för

flexibelt lärande,

5. förordningen (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för

flexibelt lärande,

6. förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk, och
7. förordningen (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolut-

veckling.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008