SFS 2008:613 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion

080613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskole-

verksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 §. Skolinspek-
tionen har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av
andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §

Statens skolinspektion ska ha tillsyn över

1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade försko-

leverksamheten och skolbarnsomsorgen,

2. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 §

skollagen (1985:1100),

3. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som

avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 § skollagen,

4. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven

utbildning,

5. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor)

som avses i 9 kap. skollagen,

6. utbildning vid riksinternatskolor,
7. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga,

8. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga

elever på sjukhus eller motsvarande,

9. visstidsutbildning vid sådana särskilda resurscenter som avses i 10 kap.

3 a § skollagen,

10. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen,

och

11. vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer

av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

3 §

Om Statens skolinspektion vid sin tillsyn enligt 2 § finner anledning att

uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, ska barn- och elev-
ombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs. Om barn- och
elevombudet meddelar att ombudet har för avsikt att fortsätta handlägg-
ningen av ärendet i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt

SFS 2008:613

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

4

SFS 2008:578�644

background image

2

SFS 2008:613

enligt lagen (2007:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever, ska en anmärkning om detta tas med i beslu-
tet.

4 §

Statens skolinspektion ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt

arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

5 §

Statens skolinspektion prövar ärenden om godkännande och rätt till

bidrag samt om återkallande av godkännande och återkallande av rätt till
bidrag i vissa fall enligt 2 b kap. skollagen (1985:1100) och enligt 9 kap.
samma lag.

Samverkan

6 §

Statens skolinspektion ska samverka med Statens skolverk och Speci-

alpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handi-
kappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

7 §

Statens skolinspektion leds av en myndighetschef.

8 §

Vid Statens skolinspektion ska det finnas ett insynsråd som består av

högst nio ledamöter.

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

9 §

Statens skolinspektion ska upplåta lokaler och ansvara för att kansligö-

romål, föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed sam-
manhängande uppgifter utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den
omfattning som behövs.

Barn- och elevombudet

10 §

Inom Statens skolinspektion ska det finnas ett ombud för barn och

elever, som benämns barn- och elevombudet.

Inom Skolinspektionen ska det finnas ett kansli för barn- och elevombu-

det som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed
sammanhängande uppgifter i den omfattning som behövs för detta.

11 §

Barn- och elevombudet ska

1. utföra de uppgifter som enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskrimi-

nering och annan kränkande behandling av barn och elever ska ombesörjas
av Statens skolinspektion när det gäller att tillvarata barns och elevers
enskilda rätt,

2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksam-

het som rör lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

background image

3

SFS 2008:613

behandling av barn och elever samt genom rådgivning och upplysning för-
klara hur lagen förhåller sig till övrig diskrimineringslagstiftning, och

3. upprätthålla kontakter med ombudsmännen mot diskriminering, kom-

muner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars
verksamheter rör kränkande behandling.

12 §

Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 11 § 1 beakta Statens

skolinspektions tillsyn enligt 2 §.

Om barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 11 § 1 får uppgifter som kan

ha betydelse för tillsynen enligt 2 §, ska berörd enhet inom Skolinspektionen
informeras om detta. Barn- och elevombudet ska så snart som möjligt med-
dela om ombudet avser att fortsätta handläggningen av ett ärende som
ombudet informerats om enligt 3 § eller inte.

13 §

Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid

ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad
att göra det.

Barn- och elevombudet får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist

enligt 17 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan krän-
kande behandling av barn och elever.

Anställningar och uppdrag

14 §

Generaldirektören är myndighetschef.

15 §

Vid Statens skolinspektion finns en överdirektör.

16 §

Barn- och elevombudet anställs av regeringen. Anställningen får

begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid Statens skolinspektion ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §

Statens skolinspektion ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

19 §

Statens skolinspektion får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster

som avses i 4 § första stycket 1�6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan
den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

background image

4

SFS 2008:613

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. Statens skolinspektion ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid

resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits
emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)