SFS 2008:615 Förordning om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

080615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:978) om
statsbidrag till produktion av vissa läromedel;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 6 §§ förordningen (1991:978) om

statsbidrag till produktion av vissa läromedel

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av lärome-

del i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

Statsbidrag lämnas endast för produktion av
1. läromedel som är avsedda att användas vid
a) modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än

svenska,

b) undervisning som står under tillsyn av Statens skolinspektion,
2. tolkordlistor.

2 §

3

Frågor om statsbidrag prövas av Statens skolverk, om inte något annat

följer av 3 §.

Ansökan om statsbidrag görs hos Skolverket.

6 §

4

Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var

och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-
heten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. �ldre bestämmelser

gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1993:454.

2

Senaste lydelse 1997:604.

3

Senaste lydelse 2002:1162.

4

Senaste lydelse 2008:395.

SFS 2008:615

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008