SFS 2008:616 Förordning om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

080616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1080) om
riksinternatskolor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1991:1080) om riksinter-

natskolor ska ha följande lydelse.

3 §

Statens skolinspektion har tillsyn över riksinternatskolorna.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:616

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008