SFS 2008:617 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

080617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter
för prövning inom det offentliga skolväsendet;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1991:1124) om avgifter för

prövning inom det offentliga skolväsendet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå

igenom

1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskri-

vet,

3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen,

och

4. särskilt anordnad prövning inom svenskundervisning för invandrare.
Avgift får dock inte tas ut för
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för

det nionde skolåret i det ämne prövningen gäller,

2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget Icke godkänt på den kurs

prövningen gäller,

3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget Icke

godkänt på den kurs prövningen gäller, eller

4. den som efter avslutad kurs inom svenskundervisning för invandrare

inte nått upp till nivån för betyget Godkänt.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:53.

SFS 2008:617

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008