SFS 2008:618 Förordning om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

080618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1269) om
verksamheten vid statliga skolor under krig och vid
krigsfara;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1269) om verk-

samheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

1

dels

att 4 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten vid sam-

eskolor och specialskolor under krig och vid krigsfara.

Föreskrifterna för krig eller vid krigsfara ska gälla också när det råder

sådana utomordentliga förhållanden som beror på krig eller krigsfara som
Sverige har befunnit sig i.

Föreskrifterna i 3�6 och 9�11 §§, som rör verksamheten under krig och

vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i
7 och 8 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av
regeringen.

2 §

3

Med styrelsen för utbildningen avses Specialpedagogiska skolmyn-

digheten respektive Sameskolstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 4 § 2001:1207.

2

Senaste lydelse 2001:1207.

3

Senaste lydelse 2008:397.

SFS 2008:618

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008