SFS 2008:619 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

080619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 10

kap. 11

§ gymnasieförordningen

(1992:394)

1

ska ha följande lydelse.

10 kap.

11 §

2

Den ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i boendet

som hemkommunen ska betala enligt 5 kap. 31 a § första stycket skollagen
(1985:1100) ska utgöra en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för in-
satserna per elev. Detsamma gäller den ersättning som hemlandstinget, i
förekommande fall hemkommunen, enligt samma paragraf ska betala för
kostnader för habilitering.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter

om sådan ersättning som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1999:844.

2

Senaste lydelse 2005:1077.

SFS 2008:619

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008