SFS 2008:622 Förordning om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

080622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdomar;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till

utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar ska ha följande lydelse.

5 §

Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för vilken stats-

bidrag lämnas. Statens skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av
verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:622

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008