SFS 2008:623 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

080623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1206) om fristå-

ende skolor

1

dels

att 1 kap. 1 a och 2 §§, 1 a kap. 1 a, 2, 7 och 10 §§, 2 kap. 1 a och

2 §§, 2 a kap. 2�4 §§ samt 3 kap. 1, 2, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

1 kap.

1 a §

2

En ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till en skola där

det ska finnas en fristående förskoleklass, ska lämnas in till Statens skolin-
spektion. Skolinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
om innehållet i en sådan ansökan.

2 §

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av

och bidrag till en skola där det ska finnas en fristående förskoleklass, ska
Skolinspektionen ge den kommun där skolan är belägen tillfälle att yttra sig.
När kommunen yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt
yttrande.

1 a kap.

1 a §

3

En ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till en skola, ska

lämnas in till Statens skolinspektion. Skolinspektionen får meddela de när-
mare föreskrifter som behövs om innehållet i en sådan ansökan.

2 §

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av

och bidrag till en skola, ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan
ska vara belägen tillfälle att yttra sig. När kommunen yttrar sig bör den
bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.

1

Förordningen omtryckt 2002:395.

2

Senaste lydelse 2004:996.

3

Senaste lydelse 2004:996.

SFS 2008:623

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:623

7 §

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en fristående skola

anordnar prövning och utfärdar betyg enligt de bestämmelser som gäller för
motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet.

En fristående skola som har fått medgivande enligt första stycket ska till-

lämpa bestämmelserna i 7 kap. grundskoleförordningen (1994:1194) respek-
tive 7 kap. särskoleförordningen (1995:206).

10 §

Statens skolinspektions beslut enligt detta kapitel får överklagas hos

regeringen.

2 kap.

1 a §

4

En ansökan om rätt till bidrag till en skola, ska lämnas in till Statens

skolinspektion. Skolinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs om innehållet i en sådan ansökan.

2 §

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om bidrag till en skola,

ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara belägen tillfälle
att yttra sig. �ven de närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en
etablering av en skola ska ges tillfälle att yttra sig över ansökan. När en
kommun yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt ytt-
rande.

2 a kap.

2 §

5

En ansökan om rätt till bidrag till en skola ska lämnas in till Statens

skolinspektion.

3 §

6

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om bidrag till en skola

ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara belägen tillfälle
att yttra sig över ansökan.

4 §

7

Statens skolinspektion får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av 2 och 3 §§.

3 kap.

1 §

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en fristående skola

som i fråga om viss utbildning i och för sig uppfyller förutsättningarna för
att vara berättigad till bidrag enligt 9

kap. 8

eller 8

b

§ skollagen

(1985:1100) enbart ställs under statlig tillsyn. Som villkor för att få stå under
statlig tillsyn enligt denna förordning gäller att skolan följer bestämmelserna
i 3�8 §§.

2 §

En ansökan om enbart statlig tillsyn ska lämnas in till Statens skolin-

spektion före den 1 april kalenderåret före det läsår tillsynen ska börja.

4

Senaste lydelse 2004:996.

5

Senaste lydelse 2007:80.

6

Senaste lydelse 2007:80.

7

Senaste lydelse 2007:80.

background image

3

SFS 2008:623

8 §

Statens skolinspektion får besluta att den statliga tillsynen ska upp-

höra, om en skola inte längre uppfyller kraven för att bli ställd under statlig
tillsyn och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Det-
samma gäller om en skola trots påpekande inte uppfyller sina skyldigheter
enligt detta kapitel.

9 §

Statens skolinspektions beslut enligt detta kapitel får överklagas hos

regeringen.

3. Av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1044) om änd-

ring i skollagen (1985:1100) följer att de fristående skolor och utbildningar
som anges i bilaga 1 till förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fri-
stående skolor och i bilagan till förordningen (1994:1175) om offentligt stöd
till fristående särskolor m.m. även efter det att förordningarna har upphävts
ska ha rätt till bidrag till dess Statens skolinspektion beslutar om något
annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008