SFS 2008:624 Förordning om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

080624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:153) om
statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 2�8 §§ förordningen (1997:153) om statsbi-

drag till teknik- och naturvetenskapscentrum ska ha följande lydelse.

2 §

1

Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där

verksamheten

� i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
� uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,
� syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och tek-

nik med till största delen interaktiva metoder, och

� har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat

sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universi-
tet, högskola, museum, kommun, landsting eller näringsliv.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första

stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att
bidrag ska få lämnas.

3 §

2

Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Statens

skolverk.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de

uppgifter som ansökan ska innehålla.

4 §

3

Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag efter samråd

med Statens kulturråd.

5 §

4

Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland annat ta hän-

syn till om ett centrum i sin verksamhet

� lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
� anlägger genusperspektiv,
� kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer, och

1

Senaste lydelse 2005:744.

2

Senaste lydelse 2005:744.

3

Senaste lydelse 2005:744.

4

Senaste lydelse 2005:744.

SFS 2008:624

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:624

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

� bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva

metoder och material.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbi-

draget.

6 §

5

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

7 §

6

Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den verk-

samhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning.

8 §

7

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om verkställighet

av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2005:744.

6

Senaste lydelse 2005:744.

7

Senaste lydelse 2005:744.