SFS 2008:625 Förordning om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

080625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag

för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar ska ha följande lydelse.

24 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska svara för uppföljning och

utvärdering av TUFF. Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbild-
ningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:625

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008