SFS 2008:626 Förordning om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

080626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa
statsbidrag för utveckling av skolväsendet,
skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3�5 §§ förordningen (1998:1636) om vissa

statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskole-
verksamheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Frågor om bidrag prövas av Statens skolverk.

4 §

2

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

5 §

3

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

lighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:1167.

2

Senaste lydelse 2002:1167.

3

Senaste lydelse 2002:1167.

SFS 2008:626

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008