SFS 2008:627 Förordning om ändring i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar

080627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:521) om statligt
stöd till kompletterande utbildningar;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 21 och 22 §§ förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar ska ha följande lydelse.

21 §

Den statliga tillsynen utövas av Statens skolinspektion.

Om det krävs särskilda kunskaper och erfarenheter för att kunna utöva

tillsyn, ska Skolinspektionen begära hjälp av andra myndigheter.

22 §

Om en kompletterande utbildning byter huvudman, ska detta anmä-

las till Statens skolverk. Om utbildningen fått statligt stöd i form av statlig
tillsyn, ska bytet även anmälas till Statens skolinspektion.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:627

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

5

SFS 2008:578�644

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008