SFS 2008:628 Förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

080628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1012) om kommu-

nal vuxenutbildning

dels

att 3 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels

att 4 kap. 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

4 kap.

9 §

1

Den som har fått minst betyget Godkänt i den grundläggande vuxen-

utbildningens samtliga kärnämnen ska få slutbetyg från grundläggande vux-
enutbildning.

Den som har fler betyg från grundläggande vuxenutbildning än som avses

i första stycket får själv bestämma vilka övriga betyg som ska ingå i slutbe-
tyget. I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå om deltagaren har
fått betyg på kursen i sin helhet.

I slutbetyget får betyg från kommunal vuxenutbildning tas in.
Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slut-

betyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det.

11 §

I slutbetyg som avses i 10 § får betyg tas in från gymnasial vuxen-

utbildning i den kommunala vuxenutbildningen samt från gymnasieskolan
eller motsvarande på projektarbete och på de kurser som får förekomma i
gymnasial vuxenutbildning.

I slutbetyget får dock inte ingå betyg på en delkurs, om deltagaren har fått

ett sammanfattande betyg på kursen i dess helhet. I slutbetyget får heller inte
ingå betyg från de kurser i ämnena idrott och hälsa respektive estetisk verk-
samhet som i gymnasieskolan är kärnämneskurser.

1

Senaste lydelse 2006:1277.

SFS 2008:628

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:628

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)